วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

สถิติผู้ป่วยในเดือน เมษายน 2564

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนเมษายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 90 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 441 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 451 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 531 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 2,508 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 2,471 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 58.47 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 17.28 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 4.72 วัน