วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้รับบริการ ณ วันที่ 25 มกราคม 2563

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังนี้

 1. จำนวนผู้ป่วยใหม่ จำนวน 40 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 37 ราย ผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. จำนวนผู้ป่วยรายเก่า จำนวน 644 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 90 ราย และผู้่ปวยมะเร็ง 514 ราย
 3. ระบบ Cancer Anywhere – ราย
 4. ผู้ป่วย ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 82 ราย รับใหม่วันนี้ 22 ราย และยกยอดมาจากวันก่อน 63 ราย จำหน่าย 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
 5. ผู้ป่วยแยกตามแผนกที่รับบริการ ประกอบด้วย
  – OPD ทั่วไป 96 ราย
  – รังสีรักษา 299 ราย
  – เคมีบำบัด 104 ราย
  – ศัลยกรรม 19 ราย
  – ตรวจสุขภาพ 42 ราย
  – รังสีวินิจฉัย 31 ราย
  – ทันตกรรม 9 ราย
  – แผนกอื่น ๆ 44 ราย
 6. สรุป
  – ผู้ป่วยนอกทั้งหมด 644 ราย
  – ผู้ป่วยในทั้งหมด 82 ราย