วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565” ระยะที่ 2
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1
กิจกรรม 12 พฤษภาคม 2565 วันพยาบาลสากล “โครงการล้านเต้า เราห่วงใย”
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล
ประชุมสรุปและประเมินผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรม เมษายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปาก
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 10
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2564